O co usilují?

Svoboda a lidská důstojnost

Bůh stvořil lidi jako svobodné, rovnocenné bytosti. Každý má nárok na nedotknutelnou lidskou důstojnost. V žádné fázi své existence neztrácí člověk hodnotu. Jako Bohem stvořená bytost a jako člen lidské společnosti je každý cenný a jedinečný. Proto nikdo nesmí být poškozován nebo omezován z důvodu stáří, pohlaví, barvy pleti, původu, národnosti, kultury, náboženství, přesvědčení, vzdělání, sociálního postavení nebo politického zaměření.

Svoboda všem znamená také odpovědnost. Teprve tehdy, když člověk spojí svobodu se zodpovědností, stává se zralou bytostí. Bůh nám svěřil tento svět a vložil na nás odpovědnost za něj. Adventisté tuto odpovědnost před Bohem přijímají, a proto se důsledně zasazují o svobodu a lidskou důstojnost.

Společenství a solidarita

Dnes existuje pouze jeden svět. Jedincům, stejně jako skupinám a národům, se může dařit jenom tehdy, když žiji v sounáležitosti. Pro současnou „globální vesnici“ platí biblické pravidlo. „Když trpí jeden orgán, cítí to i všechny ostatní. Když je jeden z nich obdivován, radují se všechny.“ Soudobé mnohavrstevné sociální a hospodářské problémy mohou být překonány jen v solidárním společenství. Křesťané si uvědomují, že navzdory společenským a geografickým hranicím tvoří jednu velkou mezinárodně propojenou rodinu, což je významným a často nedoceněným činitelem pro dosažení porozumění mezi národy a kulturami. Adventisté sedmého dne vytvářejí celosvětové společenství, které sjednocuje kulturní rozmanitost v solidární pospolitost.

Láska a spravedlnost

Nezbytným základem pro pokojné soužití lidí a národů je budování vztahů založených na lásce a spravedlnosti. První a nejdůležitější zásada pro vytváření zdravých mezilidských vztahů zní: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Kdo uplatňuje toto pravidlo, ten v podstatě přiznává druhým lidem totéž, po čem sám touží nebo co si nárokuje. Zásada „Stejné právo pro všechny“ je proto poznávacím znamením spravedlivého posuzování a jednání.

Láska a spravedlnost patří k základním pojmům křesťanské víry. Protože v Bohu jsou tyto hodnoty zosobněny, je on sám garantem jejich trvalé platnosti. Adventisté neochvějně věří v lásku a spravedlnost, protože věří v Boha. O těchto hodnotách nejen kážou, ale snaží se podle nich také žít.

Stručná data k 31.12.2009

Pokřtěných členů ve světě

16.307.880

Sborů na celém světě

68.225

Počet ordinovaných kazatelů v činné službě

16.949

Zemí, kde církev působí

232

Počet základních škol

5.899

Středních škol

1.748

Vyšších škol a univerzit

111

Nemocnic a sanatorií

518

Celkový počet zaměstnanců církve

213.267

Sirotčinců a domovů důchoců

176

Nakladatelství a tiskáren

63

Počet jazyků, ve kterých se tiskne literatura

372

Počet mediálních center

13

Letadla a záchranné čluny

8

 

 

Kontakt

Petr Staš
kazatel
e-mail: stas.petr@tiscali.cz
tel.: +420 732 543 695

Adresa

Nezvalova ulice č. 14/377 Hradec Králové

© 2021 Sbor Církve adventistů sedmého dne Hradec Králové.#Všechna práva vyhrazena.