Jak žijí?

Hodnota víry a její působení se projevují ve schopnosti pozitivně utvářet život všedních dnů a trvale zlepšovat život ve společnosti.

Vstříc životu

Co slouží životu, co přináší radost ze života a chrání životy druhých, to je dobré a je to v souladu s Boží vůlí. Co život ohrožuje nebo ničí, je nasměrováno proti Bohu a jeho záměru se světem. Platí proto zásada: zacházet se životem opatrně a chránit jej – a to od prvního až do posledního okamžiku. Války a jakékoliv násilí jsou v rozporu s Boží vůlí.

Kdo si váží svého života, dbá na vyvážený životní styl, ke kterému patří především rovnováha mezi prací a odpočinkem. Bůh jako Stvořitel hned od počátku dal lidem recept, jak tuto rovnováhu udržet: po šesti dnech určených k práci má člověk oddělit sedmý den pro odpočinek. Adventisté považují biblickou sobotu nejenom za den odpočinku, ale jejím přijetím vyjadřují víru v Boha Stvořitele, který prostřednictvím Krista vysvobozuje z jakéhokoliv otroctví. Sobota je den pro pěstování společenství s Bohem a bližními. Tento den odpočinku je také předzvěstí zaslíbeného nového světa.

Integrita člověka

Na rozdíl od jiných stvořených tvorů dal Bůh člověku kromě těla také duševní a duchovní schopnosti, které mu umožňují, aby s ním mohl navázat vztah. V Bibli oznámil, že si přeje přebývat v lidském těle jako ve svém chrámu. Proto je nezbytné, aby člověk usiloval nejen o vlastní spokojenost a dobré vztahy s Bohem a lidmi, ale také o tělesné zdraví.

Bůh lidem nabízí podstatné a osvědčené rady pro všechny oblasti života. Vedle základních mravních a etických přikázání, obsažených především v Desateru a novozákonních evangeliích, dává lidem v Bibli i rady týkající se praktických zásad zdravého způsobu života. Kdo se jimi řídí, žije vyrovnanější a spokojenější život.

Angažovanost a zájem o druhé

Křesťan by měl všechno svoje konání a chování podřizovat Ježíšovu příkladu, který oznamoval lidem radostné poselství o záchraně, staral se o jejich potřeby, učil je, jak vyrovnaně žít, a v případě nutnosti je i nasytil. Uzdravil mnoho nemocných. Stejným způsobem se Ježíšovi následovníci mají starat o potřeby jednotlivců i společnosti. Mají se zasazovat o sociální spravedlnost, mír mezi lidmi a národy a o uchování života na naší planetě.

Jako celosvětová církev se adventisté přes všechny sociální a kulturní hranice v této oblasti přiznávají k Ježíši Kristu jako svému velkému vzoru.

Kontakt

Petr Staš
kazatel
e-mail: stas.petr@tiscali.cz
tel.: +420 732 543 695

Adresa

Nezvalova ulice č. 14/377 Hradec Králové

© 2021 Sbor Církve adventistů sedmého dne Hradec Králové.#Všechna práva vyhrazena.