Čemu věří?

Spolu s ostatními křesťany všech dob a vyznání se adventisté sedmého dne hlásí k Ježíši Kristu. On je ústředním bodem jejich víry, ovlivňuje a utváří myšlení a život věřících i církve.

Bůh je zdroj a cíl života

Život je to nejcennější, co vlastníme. Protože nikdo nestvořil sám sebe, vděčíme za život někomu jinému. Život vyvěrá z vůle a tvůrčí moci moudrého a láskyplného Boha, který působí ve světě a zasahuje také do našeho života. Je možné s Ním hovořit a prožívat Jeho přítomnost. Bůh si přeje, abychom se s Ním setkávali a naslouchali mu, protože jen tak může být náš život naplněn a dostane smysl. Má s námi jen nejlepší úmysly a nabízí nám svobodu, jistotu a budoucnost. Adventisté tomuto Bohu důvěřují a celým svým životem ho uctívají.

Znát Boha znamená žít. Bez něho ztrácí život smysl, bez něho nám chybí závazná měřítka a postrádáme cíl, o jehož dosažení stojí za to usilovat. Potřebujeme Boha – On je průvodcem, garantem a konečným cílem našeho života. Bůh je život.

Ježíš je nejvýznamnější osobnost celých dějin

Ježíšovo učení je jedinečné, jeho život je pro nás nepřekonatelným vzorem. V osobě Ježíše Krista se k nám v lidské podobě přiblížil věčný a neviditelný Bůh. V celém Kristově životě a nakonec i ve smrti Bůh ukázal, jak nás lidi miluje. Svým zmrtvýchvstáním Ježíš přemohl zlo a porazil smrt. Všechno, co učinil a podstoupil, má spásný a osvobozující účinek. Jeho zásluhou je nám dána možnost nového začátku a naděje na věčný život. Až se Kristus podle svého slibu vrátí ve svém viditelném příchodu, bude obnoveno vše, co hřích porušil. Na tuto slíbenou nápravu čekáme.

Důvěřovat Ježíši znamená mít život. Bez něho není možné získat smíření a pokoj s Bohem, nelze obdržet konečnou spravedlnost a očekávat bezpečnou a věčnou budoucnost. Proto Ježíše Krista potřebujeme. On si zaslouží naši lásku a úctu, která mu právem náleží.

Bible je nejdůležitější kniha, která existuje

V Bibli jsou zprávy o zkušenostech a názorech lidí, kteří ve svém životě Boží jednání a působení přímo zažili, kteří se setkali s Ježíšem a následovali ho. Bible odpovídá na otázky po původu a budoucnosti života a ukazuje na smysl naši existence. V ní se dozvídáme, jaký má Bůh záměr a co od nás očekává. Při studiu Bible nám Bůh svým Duchem otevírá mysl i srdce, abychom rozuměli jeho slibům a varováním, jeho radám a nabídkám. Ústředním poselstvím celé Bible je evangelium, to je mimořádná zpráva – zpráva o Boží lásce a o spasení v Ježíši Kristu. První část Bible, Starý zákon, mluví o národu, který si Bůh vyvolil, aby připravil cestu pro vstup Božího Syna do naší lidské rodiny. Nový zákon přináší zprávy o naplněném očekávání, o jeho příchodu a působení.

Naslouchat Božímu slovu znamená mít život. Bez Písma svatého nemá křesťanská víra základ, chybí ji poznání Boží vůle a postrádá hodnověrné svědectví o Ježíši Kristu. Bibli potřebujeme, protože z ní zaznívá živý Boží hlas.

Kontakt

Petr Staš
kazatel
e-mail: stas.petr@tiscali.cz
tel.: +420 732 543 695

Adresa

Nezvalova ulice č. 14/377 Hradec Králové

© 2021 Sbor Církve adventistů sedmého dne Hradec Králové.#Všechna práva vyhrazena.